Tuesday, May 12, 2009

Yong Tau Foo拌菜心

Yong Tau Foo拌菜心


冰箱里还剩下一些Yong Tau Foo,不知道要拿来煮什么好昨天有买了一把菜心,那就拿来Yong Tau Foo拌菜心好了


Yong Tau Foo拌菜心~~~

0 评论:

Post a Comment